کشوها و لولاها را لیبل نمی‌چسبانید تا بعدا راحت جای آن‌ها را پیدا کنید