پوشش رنگ باید توان محافظت از فلزات در برابر پوسیدگی را داشته باشد