وقتی روی نردبان هستید تا هر جا که دستتان می رسد رنگ بزنید.