وضعیت درست برای اعمال رنگ را برای خودتان فراهم کنید