نکات بسیار مهمی که باید برای رنگ آمیزی به آن توجه داشت