لازم نیست برای همه نقاط وقت و انرژی زیادی بگذارید.