قلم مو یا اسپری رنگ؟ شاید استنتاج شما اشتباه باشد.