در استفاده از رنگ های قوی و به اصطلاح «جیغ» نباید خجالت بکشید