جذاب شدن فضای شهری با استفاده از خانه هایی رنگی و جذاب