تنها قانون Accent Wall این است که بر روی یک دیوار تاکید بیشتر و متفاوتی می‌شود