برای پاک کردن چسب از موی سر از روغن و حالت دهنده مو استفاده کنید.