برای پاک کردن جای چسب از روی پارچه از استون (پاک کننده لاک ناخن) استفاده کنید.