با دستمال کاغذی روی قسمت چسب دار روغن خوراکی بزنید.