اول یک دیوار را تمام کنید بعد سراغ دیوار بعدی بروید