اسپری کردن رنگ را اول امتحان و بعد روی بدنه ماشین اجرا کنید