از یک رنگ واحد استفاده کنید یا تن های مختلف یک رنگ را امتحان کنید