از رنگ سفید فقط برای اتاق هایی که نورگیر خوبی دارند استفاده کنید